AML-KYC Politikası

Coinoxs Bilişim A.Ş. AML-KYC politikası kapsamında uluslararası kuruluşlar olan, kara para aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda faaliyet gösteren OFAC (The Office of Foreign Assets Control) ve FATF (Financial Action Task Force) kuruluşlarının politikalarını benimser.
Coinoxs Bilişim A.Ş. Türkiye’de 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca aklama ve terörün finansmanı suçlarıyla mücadelede “önleyici tedbirler” kapsamında getirilen yükümlülüklerin (kimlik tespiti, şüpheli işlem bildirimi, devamlı bilgi verme, bilgi ve belge verme ile muhafaza ve ibraz) usul ve esaslarını tam ve eksiksiz olarak yerine getirmek zorundadır.
KYC Politikası’nın amacı; risk temelli bir yaklaşımla işlemleri ve hizmetleri değerlendirerek riski azaltmak, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında çalışanların bilinçlendirilmesi ve bilgi edinilmesi ve bu kapsamda Şirket’in faaliyetlerini 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere yürürlükteki mevzuat uyarınca gerçekleştirdiğini Müşteri’lere bildirilmesidir.
Coinoxs Bilişim A.Ş. işlem yasaklı veya şüpheli görülen gerçek kişi ve tüzel kuruluşlarla iş ilişkisi yürütmeme hakkına sahiptir.
Bu bilgiler kapsamında;
1. KİMLİK DOĞRULAMA
    • Müşteri kimliğini doğrulama,
    • Müşteri’nin yapmak istediği işlemin amacı ve niteliği hakkında makul ölçüde bilgi talep etme,
    • Müşteri’yi ve müşteri’nin gerçekleştirdiği işlemleri izleme ve müşteri profili ile karşılaştırma,
    • Yüksek riskli ve diğer müşteri işlemlerini izleme,
İşbu KYC Politikası çerçevesinde Müşteri kimliği, Müşteri ile Şirket arasında herhangi bir işlem gerçekleştirmeden önce tamamlanmaktadır. Müşteri’nin Şirket vasıtasıyla gerçekleştirmek istediği kriptopara alım/satım işlemleri ve bu işlemlerin amacı hakkında bilgi talep edilmektedir. Bu kapsamda;
    • Şirket’imizin (Harbiye Mahallesi Teşvikiye Caddesi No: 37/2 Nişantaşı İstanbul adresinde bulunan şubesi üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde işleme başlamadan önce Müşteriden T.C. kimlik veya pasaport fotokopisi talep edilmekte,
Şirket tarafından kimlik doğrulama prosedürü gerçekleştirilmektedir. Şirket’imizin şubeleri üzerinde işlem talep eden Müşteri’nin, söz konusu işlemi üçüncü bir kişinin yararına gerçekleştirdiği durumlarda hem Müşteri’nin hem de yararına işlem yapılan üçüncü kişinin kimlik doğrulaması yapılmaktadır.

2. MÜŞTERİLERDEN ŞUBEDE İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLMEDEN TALEP EDİLEN BİLGİ VE BELGELER
    • T.C. Kimlik Numarasını ve fotoğrafını içeren nüfus cüzdanı veya pasaport sureti ve geçerlilik tarihi bilgisi,
    • İkamet edilen adres ve ülke bilgisi,
3. TÜZEL MÜŞTERİLERDEN ŞUBEDE İŞLEM GERÇEKLEŞTİRMEDEN TALEP EDİLEN BİLGİ VE BELGELER
-  Vergi Levhası
-  Ticaret Sicil Gazetesi
-  İmza Sirküsü
-  İmza sirküsünde yetkilendirilmiş şahsa ait T.C. Kimlik Numarasını ve fotoğrafını içeren nüfus cüzdanı sureti
-  İkamet edilen ülke bilgisi
-  Telefon numarası
-  E-posta adresi
-  Şirket kaşesi ile imzalanan matbu formu
4. KİMLİK DOĞRULAMA PROSEDÜRÜ YÜRÜTÜLECEK DURUMLAR
Coinoxs Bilişim A.Ş. müşteri’nin gerçekleştireceği her türlü kriptopara alım/satım işlemi öncesinde, herhangi bir tutardan bağımsız olarak, müşteri’ ye ilişkin kimlik doğrulama prosedürü uygulamaktadır. Şirket, önceden edinilmiş kimlik bilgilerinin doğruluğu ve yeterliliği konusunda şüphe olduğu takdirde söz konusu doğrulama işlemi tekrarlama veya ek belge isteme hakkını saklı tutar.
5. HİZMET İLİŞKİSİ KURULMAYACAK MÜŞTERİLER
Coinoxs Bilişim  A.Ş., işbu AML-KYC Politikası uyarınca, aşağıda yer alan özelliklere sahip Müşteriler ile herhangi bir hizmet ilişkisi kurmayacaktır.
-Anonim veya sahte isimlerle kullanıcı hesabı açmak isteyen müşteriler
-Gerekli bilgi ve belgeleri vermeyi reddeden müşteriler
-Suç gelirleri ve terörizmin aklanması konusunda uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından (OFAC, AB, BM, HMT, vb.) yayınlanan listelerde bulunan müşteriler
-Kimlik doğrulama taahhüt edilmediği ya da hizmet ilişkisinin amacı konusunda yeterli bilgi temin edilmediği durumlarda
-Para aklama için Şirket’in dahili bilgi sisteminde terörizmin finansmanı ve ilgili mali suçlara (dolandırıcılık, taklitçilik, organize suçlar, vb.) ilişkin olumsuz bir kayda sahip olan müşteriler,
-Yasadışı bahis, kumar işlemleri
6. HİZMET İLİŞKİSİ KURULMADAN ÖNCE HAKKINDA BİRTAKIM TEDBİRLER ALINACAK MÜŞTERİLER
Coinoxs Bilişim  A.Ş., Müşteriler’e risk temelli yaklaşımı sonucunda aşağıda yer alan özelliklere sahip Müşteriler ve işlemler yüksek risk kategorisinde tanımlanmış olup detaylı bir inceleme sürecinden geçirilecektir.
-Siyasi Nüfus Sahibi Kişiler
-Kar amacı gütmeyen kuruluşlar (Dernekler, Vakıflar, Yardım Kuruluşları vb.)
-Kripto para faaliyetlerinin yasaklandığı ve oldukça kısıtlandığı ülke veya bölgelerde bulunan gerçek kişiler
-Miktarı yüksek işlemler
Yukarıda bahsi geçen Müşteriler ve işlemler bakımından, hizmet ilişkisi kurulmadan önce veya ilgili işlem gerçekleştirilmeden önce Şirket üst düzey yöneticisinden izin alınması gerekmektedir. Müşteriler ile hizmet ilişkisi kurulmadan önce suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında bilgi sağlanmalı, bu kapsamda Müşteri hakkında herhangi bir resmi kurum nezdinde soruşturma başlatılmadığından veya ilgili bir soruşturma başlatıp bir ceza uygulamadığından kamu kaynakları kullanılarak emin olunmalıdır.